Opći uvjeti

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ELEKTRIČNIH VOZILA "Avant2Go"

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovi Opći uvjeti korištenja električnih vozila „Avant2Go" (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) primjenjuju se na sve odnose temeljem Članskog ugovora o korištenju električnih vozila „Avant2Go" (u daljnjem tekstu: Članski ugovor) sklopljenog između ponuditelja usluga „Avant2Go" tvrtke AVANT CAR d.o.o., Zagreb, Savska Opatovina 36 (u daljnjem tekstu: Avant Car) i Korisnika prema Članskom ugovoru kao (u daljnjem tekstu Korisnik) korištenju električnih vozila „Avant2Go".

1.2. Ugovorne strane potpisivanjem Članskog ugovora potvrđuje valjanost Općih uvjeta, pri čemu potpis Korisnika ujedno znači njegovu izričitu i bezuvjetnu izjavu da je:

~ u cijelosti upoznat sa sadržajem Članskog ugovora i ovih Općih uvjeta, ujedno potvrđuje upoznatost s Popisom lokacija „Avant2Go“, Cjenikom i Pravilima registracije u sustav „Avant2Go“ (u daljnjem tekstu sve zajedno Ugovorna dokumentacija),

~ navedenu Ugovornu dokumentaciju u cijelosti pročitao, razumio, da je suglasan s njom i da ju prihvaća.

1.3. Svakodobno važeća Ugovorna dokumentacija (osim Članskog ugovora) te druga dokumentacija, uključujući:

~ Često postavljana pitanja i odgovori (FAQ),

~ Zaštitu osobnih podataka,

~ Uvjeti korištenja Mobilne aplikacije „Avant2Go“ (APP) i mrežne stranice „Avant2Go“,

~ Izjava o privatnosti i

~ druge relevantne upute ponuditelja Avant Car,su Korisniku svakodobno dostupne na Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“ (APP) ili na mrežnoj stranici http: //www.avant2go.com/.

Korisnik električnih vozila „Avant2Go" se unaprijed odriče eventualnih primjedbi u smislu da mu odredbe ovih Općih uvjeta i druge Ugovorne dokumentacije u trenutku potpisivanja Članskog ugovora nisu bile poznate.

1.4. Svaka povreda ovih Općih uvjeta istodobno predstavlja povredu odredbi Članskog ugovora i dovoljan razlog za neposredno odstupanje od Članskog ugovora odnosno odgovarajućeg Ugovora o korištenju na daljinu na temelju Članskog ugovora.

 

2. PODATCI PONUDITELJA »Avant2Go« Tvrtka: AVANT CAR d.o.o.

Sjedište: Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, Hrvatska

POZIVNI CENTAR: 0800 200 201 (svaki dan od 0000 do 2400 sati svakog dana tijekom godine)

E-pošta: support@avant2go.hr

Internet stranica: http://www.avant2go.com/

Bankovni račun: HR9023400091110700601 u Privredna banka Zagreb d.d.

OIB: 78707119336

Porezni broj: HR 78707119336

3. KORIŠTENJE I ZNAČENJE IZRAZA

3.1. U Ugovornoj dokumentaciji izrazi imaju sljedeće značenje:

~ ponuditelj ili AVANT CAR d.o.o. ili Avant Car,

~ car sharing ili korištenje električnih vozila „Avant2Go” je kratkoročni samoposlužni najam električnih vozila „Avant2Go” na unaprijed određenim lokacijama (stanicama) 24 sata dnevno, svaki dan u godini,

~ Sustav „Avant2Go“ je logično povezana cjelina Ugovorne dokumentacije, Mobilne aplikacije „Avant2Go” (APP) i druge dokumentacije ponuditelja Avant Car, koji Korisniku omogućuje korištenje električnih vozila „Avant2Go“ na području Republike Hrvatske, APP ili Mobilna aplikacija „Avant2Go“ je aplikacija, preko koje funkcionira Sustav „Avant2Go“,

~ Ugovorna dokumentacija uključuje Pravila o registraciji u sustav „Avant2Go“, Članski ugovor, Opće uvjete korištenja „Avant2Go“, Cjenik i Popis Lokacija. Svakodobno važeća Ugovorna dokumentacija (osim Članskog ugovora) uvijek je dostupna na Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“ (APP),

~ ostala domentacija su Često postavljana pitanja i odgovori (FAQ), Pravila o zaštiti osobnih podataka, Uvjeti korištenja APP i mrežne stranice ponuditelja, Izjava o privatnosti i druge relevantne upute, preporuke i informacije ponuditelja Avant Car.

Svakodobno važeća ostala dokumentacija ponuditelja Avant Car uvijek je dostupna na mrežnoj adresi http://www.avant2go.com/ i na Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“ (APP),

~ Lokacija ili Lokacija „Avant2Go“ je mjesto gdje je moguće električno vozilo „Avant2Go“ preuzeti na korištenje i na kojem je moguć povrat električnog vozila „Avant2Go“ nakon korištenja.

Svakodobno ažurirani Popis lokacija objavljen je na mrežnoj stranici http://www.avant2go.com/ i na Mobilnoj aplikaciji „Avant2Go“ (APP),

~ Članski ugovor ili Članski ugovor o korištenju električnih vozila „Avant2Go“ je ugovor s kojim se prije završetka registracije Korisnika u Sustav „Avant2Go“ dogovaraju prava i obveze Člana, Korisnika i Platitelja korištenja električnih vozila „Avant2Go“,

~ Član je fizička ili pravna osoba koja sklapa Članski ugovor o korištenju električnih vozila „Avant2Go” i usvaja Opće uvjete korištenja električnih vozila „Avant2Go” i druga pravila Sustava „Avant2Go“.

~ prvi Korisnik ili Korisnik, kada nije posebno navedeno da je riječ o prvom Korisniku, koji je fizička osoba koja na temelju Članskog ugovora ima pravo na korištenje električnog vozila „Avant2Go“. U slučaju fizičke osobe, prvi Korisnik je jednak Članu, a kod pravne osobe prvi Korisnik je zakonski zastupnik Člana,

~ drugi Korisnik ili Korisnik, kada nije posebno navedeno da je riječ o drugom Korisniku, je druga fizička osoba koja, pored prvog Korisnika, koristi električna vozila „Avant2Go“, a koji se po imenu zavodi u Članskom ugovoru ili u njegovu Dodatku,

~ Platitelj je fizička ili pravna osoba koja se obvezuje podmiriti naknadu za korištenje električnih vozila „Avant2Go” i moguće druge troškove koji proizlaze iz korištenja električnih vozila „Avant2Go” od strane Korisnika. U pravilu,

Platitelj je jednak Članu, osim u slučajevima kada je Član fizička osoba i kada u njegovo ime obveze plaćanja preuzima treća osoba koja nije Član odnosno Korisnik (npr. Član / Korisnik je vozač Platitelja koji ne može voziti električno vozilo odnosno ne može dobiti dozvolu za vožnju zbog tjelesnih prepreka, ili je Platitelj roditelj ili supružnik, poslodavac ili druga povezana osoba s Članom / Korisnikom ili u slučaju postojanja drugih opravdanih razloga odnosno prepreka, npr. Član / Korisnik nema prebivalište u Republici Hrvatskoj ili je bez hrvatskog bankovnog računa najmanje jednu godinu itd.),

~ Opći uvjeti ili Opći uvjeti korištenja električnih vozila „Avant2Go“ su ova pravila korištenja električnih vozila „Avant2Go” koja se primjenjuju uz Članski ugovor i drugu Ugovornu dokumentaciju (Pravila o registraciji u sustav „Avant2Go”, Cjenik i Popis lokacija),

~ Ugovor o korištenju na daljinu je ugovor koji na temelju Članskog ugovora Korisnik sklapa s ponuditeljem Avant Car u trenutku svakodobnog početka korištenja električnog vozila „Avant2Go”.

~ Cjenik je trenutno važeći jednostrani dokument ponuditelja AVANT CAR d.o.o., koji određuje visinu naknada i drugih troškova koji proizlaze iz korištenja električnih vozila „Avant2Go” i nude povremene promotivne pakete.

Sve cijene uključuju PDV od 25%,

~ Pozivni centar pruža Korisnicima operativnu pomoć 24 sata dnevno svaki dan u godini (24/7).

3.2. Izrazi koji se odnose na osobe u ovim Opći uvjeti korištenja električnih vozila „Avant2Go" navedeni su u obliku muškog gramatičkog roda i jednako se odnose i na žene i muškarce.

3.3. Odredbe u ovim Opći uvjeti korištenja električnih vozila „Avant2Go" koje se odnose na Korisnika, u dijelu u kojem s Ugovornom dokumentacijom definiraju preuzeta prava i odgovornosti Člana i Platitelja, smisleno se primjenjuju i na njih.

3.4. U nastavku se za sva električna vozila „Avant2Go", koja su predmet Članskog ugovora i na njegovom temelju su dostupna Korisniku za korištenje, koristi također jedinstveni gramatički oblik.

 

4. KORIŠTENJE ELEKTRIČNOG VOZILA „Avant2Go”

4.1. Ponuditelj Avant Car jamči Korisniku pravo na korištenje električnog vozila „Avant2Go", tako da Korisnik koji ispunjava svoje obveze prema Članskom ugovoru i tijekom cijelog njegovog trajanja, električna vozila „Avant2Go" koristi sklapanjem pojedinačnih Ugovora o korištenju, sklopljenih na daljinu na temelju Članskog ugovora (u daljnjem tekstu: Ugovor o korištenju na daljinu), prema uvjetima i u skladu s Ugovornom dokumentacijom i njegovim odredbama.

4.2. Električno vozilo „Avant2Go" može koristiti i voziti Korisnik koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

~ koji je poimenično opunomoćen za korištenje i vožnju električnog vozila „Avant2Go" sukladno Članskom ugovoru

~ koji je uspješno obavio osobnu verifikaciju i potpisao Članski ugovor ili u nekoj od određenih poslovnica Ponuditelja Avant car za tu namjenu ili na daljinu izvan poslovnih prostora Pouditelja Avant car putem digitalnog potpisa

~ koji u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske posjeduje važeću vozačku dozvolu čitavo vrijeme trajanja svakodobnog korištenja električnog vozila „Avant2Go".

Korisnik može koristiti "Avant2Go" električna vozila isključivo korištenjem vlastitog "Avant2Go" profila (korisničko ime i lozinka). U slučaju promjene korisničkog imena i/ili lozinke (npr. zbog promjene e-mail adrese, izgubljene lozinke i drugih razloga), Korisnik je dužan odjaviti se iz mobilne aplikacije „Avant2Go“ na svim uređajima putem kojih se Avant2Go mobilna aplikacija koristi I  ponovno prijaviti u mobilnu aplikaciju sa novim podacima. Odgovornost Pružatelja Avant car za štetu nastalu Korisniku zbog nepoštivanja navedenog pravila u potpunosti je isključena.

4.3. Korisnik se obvezuje čitavo vrijeme korištenja električno vozilo „Avant2Go“ koristiti pažljivo i za uobičajeno korištenje i brinuti o njemu pažnjom dobrog gospodarstvenika te u skladu s relevantnim tehničkim i drugim uputama, preporukama i dobrim poslovnim običajima te Ugovornom dokumentacijom, uzimajući u obzir dobru praksu postupanja s električnim vozilom „Avant2Go".

Uobičajena ili normalna uporaba električnih vozila “Avant2Go” znači:

~ gradska uporaba (npr. do 50 km po najmu u prosjeku) i povremena (ne više od 20% najmova dovršenih u mjesecu) putovanja do 300 km/dan (npr. putovanja vikendom). Uz izričitu prethodnu suglasnost Pružatelja Avant cara moguća je I uporaba izvan navedenih okvira, pri čemu postupanje suprotno ovoj odredbi znači težu povredu ugovornih obveza Korisnika, te

~ korištenje koje ni na koji način nije u suprotnosti s odredbama Ugovora i ostale „Avant2Go“ dokumentacije, te

~ korištenje u kojem se Korisnik uvijek ponaša kao dobar gospodar i uvijek poštuje važeću zakonsku regulativu iz područja cestovnih i prometnih propisa,

pri čemu Korisnik mora ispuniti sve uvjete navedene u ovom stavku kumulativno.

4.4. Korisnik se također obvezuje da će pažnjom dobrog gospodarstvenika, u skladu s uobičajenim korištenjem te svrhom i tehničkim i drugim uputama, preporukama i dobrim poslovnim običajima koristiti električne punionice odnosno infrastrukture za punjenje „Avant2Go".

4.5. Korisnik može u vrijeme korištenja električnog vozila „Avant2Go“ prema vlastitoj procjeni omogućiti prijevoz poznatih putnika (rođaka, prijatelja, suradnika...) i prijevoz normalnog tereta (osobna prtljaga i stvari), uzimajući u obzir ograničenja dopuštenog broja osoba (maksimalno prema broju sigurnosnih pojaseva u vozilu), dopuštena opterećenja i kapacitete vozila te druga ograničenja iz ovih Općih uvjeta, kao i ograničenja odnosno obveze prema svakodobno važećim zakonskim i podzakonskim odredbama kojima se uređuje cestovni promet i sigurnost u cestovnom prometu.

Moguća šteta koja bi tijekom korištenja i vožnje električnog vozila „Avant2Go“, mogla nastati za Korisnikovog suputnika tretira se prema pravilima osiguravajućeg društva kod kojeg je osigurano električno vozilo „Avant2Go“.

4.6. Za svako postupanje protivno odredbama ove točke 4., Korisnik je odgovoran za naknadu štete Pružatelju Avant Cara, koji uz odštetni zahtjev za imovinsku štetu nastalu zbog obične (stvarne) štete i eventualno izgubljene dobiti za vrijeme kada se vozilo nije moglo koristiti, pri čemu se izmakla dobit za svaki dan nemogućnosti korištenja vozila obračunava na temelju cijene dnevnog najma takvog vozila, uz mogući prijevremeni ili trenutni raskid Ugovora o članstvu.

5. OGRANIČENJA KORIŠTENJA ELEKTRIČNOG VOZILA „Avant2Go"

5.1. Zbog sigurnosti u cestovnom prometu, sigurnosti osoba i Korisnikove odgovornosti za električno vozilo „Avant2Go“, Korisnik ne smije ni u kojem slučaju osigurati, odstupiti, posuditi, iznajmiti (s naknadom ili bez naknade) ili na bilo koji drugi način dopustiti vožnju električnog vozila „Avant2Go“ trećim osobama.

U slučaju neovlaštene vožnje električnog vozila „Avant2Go“, od strane trećih osoba ili vožnje bez važeće vozačke dozvole, bilo po namjera ili krivnji ili nepažnjom Korisnika, sve odredbe o osiguranju električnog vozila „Avant2Go“ su nevaljane, odnosno smatra se da električno vozilo „Avant2Go“ u periodu takvog korištenja i vožnje nije ni osigurano, a Korisnik je kazneno i odštetno odgovoran svaku za tako uzrokovanu štetu.

5.2. Električno vozilo „Avant2Go“ ne smije se koristiti ili voziti:

1. izvan teritorija Republike Hrvatske,

2. pod utjecajem alkohola, droga i drugih zabranjenih psihoaktivnih tvari ili uporabe / zloupotrebe drugih (sedativa, sredstva za spavanje, lijekovi itd.) koje mogu utjecati na sposobnost vožnje,,

3. ako je vozilo preopterećeno putnicima, prtljagom ili robom u skladu s tehničkom dokumentacijom proizvođača ili nepravilno utovareno ili napunjeno u suprotnosti s važećim propisima,

4. ako vozilo nije u voznom stanju ili tehnički besprijekorno, Korisnik za to zna ili treba znati, prema zakonskim ili internim propisima koji se odnose na besprijekornost vozila,

5. suprotno propisima o cestovnom prometu i propisima o sigurnosti u cestovnom prometu,

6. izvan prometnih površina određenih za promet osobnih vozila,

7. izvan okvira vožnje, koji dopuštaju uvjeti vožnje,

8. u vremenskim i drugim uvjetima ovih uvjeta, koji bi mogli ugroziti zdravlje i život Korisnika, njegovih suputnika i drugih sudionika u prometu i / ili bi na električnom vozilu "Avant2Go" uzrokovali oštećenja ili kvarove,

9. za obavljanje ili oglašavanje poslovnih djelatnosti (primjerice, ova točka uključuje: plaćeni prijevoz putnika i stvari, kao što je taksi služba ili drugi prijevoz putnika i stvari, djelatnost autoškole ili drugog učenja za upravljanje vozilima ili učenja vozačkih vještina npr. sigurna vožnja, itd.),

10. za sudjelovanje u bilo kojim sportskim ili drugim natjecanjima i testiranjima vozila,

11. za aktivnost auto-škole ili druge vrste učenja vožnje vozila ili učenja vještine vožnje (npr. sigurnosne vježbe),

12. za pogon ili vuču bilo kojeg vozila ili predmeta,

13. za transport zapaljivih, otrovnih, korozivnih, eksplozivnih, kontaminiranih ili drugih opasnih tvari i materijala,

14. za zabranjene, nezakonite i kriminalne svrhe,

15. za bilo koje druge svrhe koje su u suprotnosti sa zaključenim Članskim ugovorom, ovim Općim uvjetima ili važećim propisima i drugim namjenama koje bi na bilo koji način ugrozile ili povrijedile vlasnička prava ponuditelja Avant Car nad električnim vozilima „Avant2Go”.

Navedena ograničenja Korisnika obvezuju kumulativno.

Ponuditelj Avant Car niti osiguravajuće društvo gdje je osigurano električno vozilo „Avant2Go”, nije odgovoran za moguće štete ili gubitak zbog nepoštivanja navedenih ograničenja koje bi mogle biti posljedica njihovih povreda.

Za bilo kakvo postupanje koje je u suprotnosti s navedenim odredbama, Korisnik je odgovoran za štetu ponuditelju Avant Car, koji osim stvarno nastale štete i naknade za štetu po vlastitom izboru može također zatražiti od Korisnika prijevremeno raskidanje Članskog ugovora.

5.3. U električnom vozilu „Avant2Go” nije dozvoljeno:

~ prijevoz životinja, osim životinja vodiča koje dolaze s osobom s posebnim potrebama i kućnih ljubimaca do 60 kg i visine ramena do 80 cm. U tom slučaju životinja mora biti prikladno zaštićena tijekom prijevoza (kavez / košara / pričvršćena na sigurnosni pojas) I odvojeno od vozača, a Korisnik mora osigurati i odgovarajuću zaštitu površina električnog vozila „Avant2Go” (podloga s pokrivačem itd.),

~ pušenje, konzumacija alkoholnih pića i potrošnja ili uporaba droga i drugih nedopuštenih psihoaktivnih tvari,

~ konzumiranje hrane i pića, zbog čega bi električno vozilo „Avant2Go” moglo biti prljavo (mrlje, mrvice, izlijevanja itd.),

~ ostavljanje smeća,

~ po završetku korištenja ostavljanje osobnih predmeta i drugih stvari,

~ nijedan drugi postupak koji bi mogao rezultira vidljivim ili očitim onečišćenjem električnog vozila „Avant2Go” koji nadilazi normalnu i bezbrižnu upotrebu.

 

6. REZERVACIJA ELEKTRIČNOG VOZILA „Avant2Go“

6.1. Korisnik odabire električno vozilo „Avant2Go” koje želi koristiti s odabirom polja „Rezervacija". Rezervacija se može otkazati u trenutku rezervacije (do 15 minuta) odabirom okvira „Otkaži" ili odabirom polja „Produlji".

6.2. Ponuditelj Avant Car savjetuje Korisniku da prije rezervacije električnog vozila „Avant2Go" provjeri blizinu vozila koje želi koristiti kako bi vozilo preuzeo za korištenje u vrijeme rezervacije, te razinu baterije odabranog vozila.

6.3. Ponuditelj Avant Car pruža Korisniku besplatnu rezervaciju električnog vozila „Avant2Go" do 15 (petnaest) minuta od trenutka odabira polja „Rezervacija". U slobodno vrijeme rezervacije, Korisnik može otkazati ili opozvati rezervaciju besplatno.

Tijekom rezervacije, Korisnik može produžiti rezervaciju. U tom će slučaju Korisniku biti naplaćena naknada po svakodobno važećem Cjeniku ponuditelja Avant Car.

6.4. Ako Korisnik u vrijeme prve rezervacije električnog vozila "Avant2Go" ne preuzme na korištenje, ne otkaže rezervaciju ili ju ne produlji, smatrat će se da je rezervaciju otkazao odnosno da je nepreuzimanje vozila takav čin Korisnika iz kojeg se može zaključiti da Korisnik neće preuzeti vozilo za korištenje.

Ako Korisnik produži rezervaciju i električno vozilo „Avant2Go" i unutar 15 minuta, koje teku od odabira polja „Produži", ne preuzme na korištenje, smatra se da je otkazano produženje rezervacije, a Korisniku se naplaćuje naknada iz točke 6.2.

 

7. PREUZIMANJE I PROVJERA ELEKTRIČNOG VOZILA »Avant2Go«

7.1. Preuzimanje elektroničkog vozila “Avant2Go” u posjedu i korištenju od stane Korisnika provodi se kada Korisnik u APP odabire polje "Početak korištenja".

Korisnik otključava vozilo odabirom polja "Otključavanje" u Mobilnoj aplikaciji "Avant2Go" (APP). Električno vozilo “Avant2Go” je otključano kada se u APP prikaže status "Otključano vozilo" i čuje zvuk otključavanja.

U trenutku kada Korisnik u APP potvrdi "Početak uporabe" električnog vozila "Avant2Go", Korisnik zaključuje s ponuditeljem Avant Car Ugovora o korištenju na daljinu s pravima i obvezama navedenim u Ugovornoj dokumentaciji (Pravila o registracije u sustav “Avant2Go”, Članski ugovor, ovi Opći uvjeti, Popis lokacija i Cjenik).

Uzimajući u obzir da je Korisnik prije rezervacije i preuzimanja električnog vozila “Avant2Go”, prihvatio i potpisao Članski ugovor, Korisnik može, ne dovodeći u pitanje odredbe Zakona o zaštiti potrošača, odustati od Ugovora o korištenju na daljinu, osim u slučaju odbijanja daljnjeg korištenja ovog vozila odnosno vožnje električnog vozila “Avant2Go”, kako je definirano u nastavku.

7.2. Ponuditelj Avant Car osigurava Korisniku korištenje električnog vozila “Avant2Go”:

~ normalno čistog i neoštećenog, osim mogućih manjih oštećenja ili nedostataka koji ne utječu na sposobnost električnog vozila “Avant2Go” i sigurnost vožnje, a koja su za električno vozilo “Avant2Go” navedene u Mobilnoj aplikaciji “Avant2Go”,

~ tehnički besprijekorno,

~ registrirano,

~ obvezno i kasko osiguranje,

~ s pogonskim ključem vozila, čiji se privjesak nalazi u čitaču koji se nalazi u pretincu za rukavice,

~ sa zakonski propisanom opremom (sigurnosni trokut i pojas, komplet prve pomoći, rezervne žarulje, zimska oprema),

~ s dodatnom opremom (kablovi za priključak za punjenje baterije smješteni u prtljažniku vozila i druga oprema prema popisu),

~ Popis opreme električnog vozila “Avant2Go” naveden je u Mobilnoj aplikaciji “Avant2Go”,

~ s dokumentima vozila, uključujući: ovjerenu kopiju vozačke dozvole, kopiju homologacije i kopiju police osiguranja, koji su u izvorniku za uvid u sjedištu ponuditelja Avant Car.

7.3. Korisnik je dužan provjeriti električno vozilo “Avant2Go” (izvana i iznutra) i dokumente vozila u trenutku preuzimanja, a naknadne reklamacije se ne uzimaju u obzir.

7.4. Ako Korisnik uoči štetu, kvarove ili nedostatke ili primijeti da je vozilo jasno (pretjerano) kontaminirano (prljavo), mora o tome obvezno prije početka vožnje i najkasnije u roku od 10 (deset minuta) od trenutka prvog otključavanja ili prihvaćanja električnog vozila "Avant2Go", obavijestiti Pozivni centar "Avant2Go" na broj 0800 200 201

Pozivnom centru “Avant2Go” ili službeniku Korisnik mora točno opisati stanje te zatim slijediti primljene upute. U slučaju vidljivih oštećenja i nedostataka i ako je vozilo prekomjerno prljavo, Korisnik će stanje fotografirati i odmah proslijediti fotografije službeniku Pozivnog centra na e-poštu support-hr@avant2go.com ili broj mobitela prema uputama službenika “Avant2Go”.

Službenik Pozivnog centra "Avant2Go" može Korisniku:

~ odbiti daljnje korištenje ovog vozila odnosno vožnje u slučaju oštećenja, kvara ili nedostataka električnog vozila “Avant2Go” koje utječu na njegovu sposobnost vožnje i sigurnost vožnje odnosno putnika,

~ odobriti daljnje korištenje ovog vozila u slučaju manjih oštećenja koja ne utječu na sposobnost vožnje električnog vozila “Avant2Go” i sigurnost vožnje odnosno putnika te kada je vozilo jasno prljavo, pri čemu Korisnik ima pravo odbiti daljnje korištenje ovog vozila.

U slučaju odbijanja daljnjeg korištenja i vožnje iz prethodnog stavka, Korisnik je oslobođen obveza plaćanja prema ponuditelju Avant Car s obzirom na korištenje električnog vozila "Avant2Go"(tarifa).

Odbijanje daljnjeg korištenja električnih vozila “Avant2Go” po ovoj točki ne smatra se otkazom rezervacije. Korisnik može sam ili na poziv preko službenika Pozivnog centra "Avant2Go" odmah rezervirati i preuzeti drugo dostupno električno vozilo "Avant2Go" na odgovarajućoj udaljenosti.

Ponuditelj Avant Car ni u kojem slučaju Korisniku neće biti odštetno odgovoran ili na drugi način odgovoran za moguće posljedice odbijanja daljnjeg korištenja i vožnje električnih vozila “Avant2Go”.

7.5. Ako Korisnik ne obavijesti Pozivni centar "Avant2Go" o bilo kakvim ozljedama, oštećenjima ili nedostatcima i očitim nečistoćama električnog vozila “Avant2Go”, smatra se da je Korisnik izričito izjavio da:

~ je električno vozilo “Avant2Go” prethodno pažljivo pregledao i da je potpuno upoznat s njegovim stvarnim (upotrebljivosti i moguće oštećenja vozila) i pravnih karakteristikama (dokumenti vozila),

~ je električno vozilo “Avant2Go” u primjerenom stanju za korištenje i vožnju (prikladno / normalno, ima propisanu dodatnu opremu i sve dokumente vozila),

~ električno vozilo “Avant2Go” ispunjava svrhu za koju ga namjerava koristiti,

~ s obzirom na sve to prema ponuditelju Avant Car nema nikakav zahtjev i/ili reklamaciju, i preuzima sve rizike povezane s električnim vozilom “Avant2Go”, njegovom opremom i dokumentima vozila, uključujući i rizik od uništenja, oštećenja, gubitka, krađe i korištenja koje premašuje uobičajene uvjete, pod uvjetima ovih Općih uvjeta, kao i odgovornost prema trećim osobama, sve od preuzimanja električnog vozila “Avant2Go” u posjed i korištenje do njegova vraćanja.

 

 

8. TRAJANJE KORIŠTENJA ELEKTRIČNOGA VOZILA »Avant2Go« I NAKNADA

8.1. Trajanje korištenja električnog vozila “Avant2Go” je vrijeme od početka korištenja električnog vozila “Avant2Go” do kraja korištenja i vraćanja električnog vozila “Avant2Go” iz korištenja što se broji u minutama.

Tijekom trajanja korištenja, Korisnik električnog vozila “Avant2Go” ne smije ga ostaviti otključanog ili otvorenog (prozori, vrata, prtljažnik).

Korisnik se obvezuje odmah obavijestiti Pozivni centar "Avant2Go” na broj 0800 200 201 svaki mogući kvar, nedostatak ili oštećenje električnog vozila “Avant2Go”, koje se možda dogoditi tijekom trajanja korištenja i postupati prema uputama.

 

8.2. Kontinuirano trajanje korištenja električnog vozila “Avant2Go” ograničeno je na najviše 72 sata (4.320 minuta).

Ako Korisnik ne završi korištenje u navedenom roku ili prethodno ne obavijesti Pozivni centar "Avant2Go" na broj 0800 200 201 o prekoračenju, smatra se da nakon 72 sata neprekinutog korištenja ponuditelj Avant Car jednostrano odstupio od Ugovora o korištenju na daljinu i električnog vozila “Avant2Go”.

Tijekom trajanja korištenja, broj prevezenih kilometara određuje se prema tvornički ugrađenim i zapečaćenim kilometražnim brojačem, koji ponuditelj Avant Car očitava na daljinu (GPS).

8.3. Naknada za korištenje električnog vozila „Avant2Go” obračunava se sukladno Članskom ugovoru i u iznosu prema važećem Cjeniku ponuditelja “Avant2G” i sastoji se od:

~ Tarife, koja se obračunava u odnosu na vrijeme korištenja bez obzira na broj prijeđenih kilometara, dakle, za vrijeme trajanja korištenja, bez obzira na broj prevezenih kilometara, pri čemu se započeta minuta koja traje manje od 60 sekundi, broji kao minuta i

~ Kilometraže, koja se obračunava u odnosu na prijeđene kilometre u vrijeme korištenja (pri čemu se započeti kilometar koji je kraći od 1.000 metara obračunava kao kilometar).

Kada Korisnik postigne maksimalnu cijenu dnevnog najma sa zbrojem proteklog vremena i prijeđenih kilometara koji su prema Cjeniku uključeni u cijenu dnevnog najma, ista vrijedi 24 sata od početka najma. Nakon proteka 24 sata, sljedeći dan korištenja unutar istog najma počinje ispočetka obračunom prijeđenih kilometara koji su uključeni u cijenu dnevnog najma i proteklog vremena prema Cjeniku, do postizanja maksimalne cijene dnevnog najma.

Ukoliko Korisnik unutar 24 sata od početka najma prekorači broj kilometara koji je uključen u cijenu dnevnog najma prema Cjeniku, svaki dodatni prijeđeni kilometar unutar istih 24 sata naplaćuje se prema stavci navedenoj u Cjeniku.

9. ELEKTRIČNA ENERGIJA, ELEKTRIČNA BATERIJA I PUNJENJE

9.1. Električna energija na stanicama za punjenje „Avant2Go“ uključena je u zamjenu za korištenje električnog vozila „Avant2Go“. Ponuditelj Avant Car ni u jednom slučaju nije odgovoran za trošak punjenja električne baterije na stanicama za punjenje koje nisu stanice za punjenje „Avant2Go“.

Korisnik preuzima električno vozilo u principu s punom baterijom ili s razinom električne baterije, kao što je prije rezervacije ili pri odabiru električnog vozila "Avant2Go" vidljivo u mobilnoj aplikaciji "Avant2Go" (APP).

9.2. Korisnik mora pratiti razinu električne energije i tijekom korištenja električnog vozila "Avant2Go" brinuti o dovoljnoj razini električne energije, koja mu osigurava ostvarivanje planiranog puta, i po potrebi napuniti električnu bateriju na punionicama “Avant2Go”.

9.3. Po završetku korištenja Korisnik po vlastitoj procjeni spaja električno vozilo na stanicu za punjenje, ukoliko postoji slobodna stanica za punjenje na odabranoj Stanici, ili ako je razina energije električne baterije manja od 30 % i Stanica ima slobodnu stanicu za punjenje, Korisnik je dužan priključiti vozilo na stanicu za punjenje „Avant2Go.

9.4. Prilikom priključivanja električne baterije na stanicu za punjenje, Korisnik posebnu pažnju posvećuje ispravnom kabelskom priključku i uzima u obzir ograničenja korištenja električne punionice, a prije svega je svjestan:

~ infrastrukturu za punjenje ne može sigurno koristiti u vrijeme vremenskih uvjeta koji mogu nepovoljni ili koji mogu negativno utjecati na punionicu (mogućnost udara munje),

~ infrastrukturu za punjenje i kabel ne smiju doticati mokrim rukama,

~ stanice za punjenje ne smiju koristiti osobe mlađe od 21 godine,

~ kako bi se spriječio strujni udar, konektor je u trenutku punjenja električne baterije zaključan u električno vozilo "Avant2Go" - ne smije se pokušati izvući na silu,

~ Korisnik s ugrađenim srčanim stimulatorom ili srčanim defibrilatorom ne smije se:

~ na manje od 80 centimetara približiti stražnjoj strani punionice,

~ na manje od 80 centimetara približiti prednjoj strani punionice, u vremenu punjenja električne baterije.

9.5. Korisnik ponuditelju Avant Car odgovara za svu nastalu štetu koja bi mogla nastati na električnom vozilu "Avant2Go" ili na stanici za punjenje ili infrastrukturi za punjenje "Avant2Go" zbog nepravilne uporabe stanice za punjenje ili nepravilnog postupanja prilikom napajanja električne energije.

 

10. DOZVOLJENA PODRUČJA, PARKIRANJE I LOKACIJE “Avant2Go”

10.1. Korisnik električno vozilo “Avant2Go” u načelu preuzima na korištenje na Lokaciji “Avant2Go".

10.2. Korisnik s električnim vozilom “Avant2Go” ne smije prijeći granicu Republike Hrvatske.

10.3. Korisnik je dužan vratiti vozilo po završetku korištenja na Lokaciju “AvantGo”, u protivnom će mu se obračunati naknada za lociranje i vraćanje pogrešno parkiranog električnog vozila "Avant2Go"  (ovdje se između ostalog odnosi, u slučaju parkiranja na mjestima određenim za parkiranje nisu predviđena, kao što su: parkiranje na mjestu za osobe s invaliditetom ili parkiranje na mjestu namijenjenom za punjenje vozila na javnoj infrastrukturi kada se vozilo ne puni i dr.) i po potrebi, naknada za vuču električnog automobila "Avant2Go" (prazna električna baterija) prema Cjeniku ponuditelja.

10.4. Ostavljanje ili parkiranje električnog vozila “Avant2Go” je tijekom trajanja korištenja dopušteno samo na mjestima koja su namijenjena za tu namjenu (javna i privatna parkirališta) i na propisani način (npr. plaćanje parkiranja).

10.5. Lokacije “Avant2Go” su mjesta namijenjena isključivo:

~ preuzimanju električnog vozila “Avant2Go” na korištenje,

~ punjenju električne baterije električnog vozila “Avant2Go”,

~ vraćanju električnog vozila “Avant2Go” nakon korištenja.

10.6. Popis lokacija Korisniku je uvijek na raspolaganju u Mobilnoj aplikaciji “Avant2Go”.

 

11. VRAĆANJE I ZAVRŠAVANJE KORIŠTENJA ELEKTRIČNOG VOZILA “Avant2Go”

11.1. Korisnik se obvezuje vratiti električno vozilo “Avant2Go”, koje će se preuzeti na temelju Članskog ugovora o ili na temelju njega sklopljenog Ugovora o korištenju na daljinu, zajedno s dokumentima i opremom, na predviđeno mjesto gdje se vozilo može vratiti nakon korištenja (Lokacija).

11.2. Korisnik se obvezuje vratiti vozilo u stanju koje uzima u obzir normalnu uporabu vozila, tehnički besprijekorno, s odgovarajućem stanju, s dogovorenom stanjem odnosno razinom električne baterije, oslobođeno stvari u vlasništvu trećih osoba i potpuno pripremljenom za normalnu uporabu.

11.3. Korisnik može vratiti električno vozilo “Avant2Go” kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

~ ključ za pokretanje vozila nalazi se u pretincu za rukavice na takav način da je privjesak s ugrađenim predajnikom zaglavljen u utoru čitača koji je ugrađen u pretinac,

~ električno vozilo je parkirano na Lokaciji “Avant2Go” i ako je razina električne baterije manje od 30% priključeno je na stanicu za punjenje,

~ svi prozori i vrata električnog vozila “Avant2Go” su zatvorena i sva svjetla i žmigavci isključeni.

11.4. Korisnik dovršava korištenje električnog vozila “Avant2Go” kako slijedi:

~ u Mobilnoj aplikaciji "Avant2Go" (APP) odabire polje "Zaključavanje vrata" i fizički provjerava (provjeri otvaranje vratiju) je li vozilo zaista zaključano,

~ u APP potvrđuju sva potrebna polja (zatvorena vrata, isključena svjetla, kablovi u vozilu, obvezna oprema...)

~ nakon zaključavanja vozila i potvrđivanja svih polja Korisnik u APP odabire polje "Završi najam". Nakon tog izbora Korisniku se obračunaju troškove za korištenje.

~ Korisnik provodi plaćanje naknade za korištenje.

Dok sve navedene stavke nisu u potpunosti ispunjene, smatra se da je korištenja trajanje još uvijek u tijeku, a naknada za korištenje električnog vozila “Avant2Go” koja nije izvršena na propisani način bit će naplaćena Korisniku naknadno.

11.5. Ako prestanak korištenja nije moguć zbog gubitka mobilnog telefona ili smetnji u radu mobilne mreže Korisnikovog operatora ili smetnji u radu APP, Korisnik će u najkraćem mogućem roku ili što je prije moguće obavijestiti Pozivni centar "Avant2Go" na broj 0800 200 201 ili putem e-pošte support@avant2go.hr. U ovom slučaju se za završetak korištenja smatra trenutak koji je odobrio službenik zaposlenik Pozivnog centra "Avant2Go"

 

12. ODUZIMANJE ELEKTRIČNOG VOZILA »Avant2Go«

12.1. Ponuditelj Avant Car može Korisniku oduzeti električno vozilo “Avant2Go” u slučajevima kada Korisnik u određenom trenutku ima električno vozilo "Avant2Go" u korištenju:

~ Korisnik je premašio maksimalno dopušteno trajanje (72 sata) i o prekoračenju nije prethodno obavijestio Pozivni centar "Avant2Go",

~ Korisnik je električnim vozilom “Avant2Go” prešao granicu Republike Hrvatske, ili je

~ Korisniku je vozačka dozvola privremeno oduzeta ili joj je istekla valjanost, ili je

~ prestao Članski ugovor, bez obzira na razlog, ili je

~ je to po potrebno zbog zaštite vlasništva i pravnih interesa ponuditelja Avant Car.

12.2. Oduzimanje električnog vozila “Avant2Go” može se provesti na način:

~ u suradnji s Korisnikom, tako da Korisnik odmah kad ga putem telefona nazove službenik Pozivnog centra “Avant2Go”, električno vozilo “Avant2Go” vrati i završi korištenje u skladu s odredbama Ugovorne dokumentacije,

~ bez suradnje Korisnika: blokada pokretanja i vožnje električnoga vozila “Avant2Go”, prijava nestanka električnoga vozila “Avant2Go” nadležnoj policijskoj upravi, uspostavljanje posjeda na električnom vozilu “Avant2Go”.

12.3. U slučaju oduzimanja električnog vozila “Avant2Go”, Korisnik se izričito i bezuvjetno odriče bilo kakve tužbe zbog ometanja ili zaštite posjeda i neopozivo dozvoljava da ponuditelj Avant Car preuzme vozilo u svoje vlasništvo bez prava Korisnika da podnese bilo kakav zahtjev ili da zahtijeva bilo kakvu odštetu od ponuditelja Avant Car.

12.4. Korisnik ponuditelju Avant Car odgovara za sve troškove uspostavljanje posjeda na električnom vozilu “Avant2Go”, nastale i otkrivene štete, te izgubljenu dobit.

 

13. PREGLED ELEKTRIČNOG VOZILA »Avant2Go« NAKON VRAĆANJA ILI ODUZIMANJA

13.1. Ako ponuditelj Avant Car prilikom preuzimanja u posjed (čistoća, razina baterije, očita oštećenja i sl.) ocjeni da stanje vraćenog električnog vozila »Avant2Go« nije prikladno ili da ga je Korisnik koristio u suprotnosti s odredbama

Članskog ugovora i druge Ugovorne dokumentacije, ima ponuditelj Avant Car pravo naručiti potrebne popravke i obaviti druge radnje o trošku Korisnika da električno vozilo»Avant2Go« vrati u prvobitno stanje.

13.2. Ukoliko Korisnik ne preda sve primljene dokumente, koji se odnose na vozilo, ili na svu opremu ili dodatnu opremu vozila, dužan je ponuditelju Avant Car nadoknaditi sve troškove za njihovu novu nabavu.

13.3. Vitalni dijelovi vozila su zapečaćeni odnosno označeni tvorničkim brojevima. Ukoliko bi ponuditelj Avant Car utvrdio da neki dio nedostaje ili je zamijenjen, ima pravo teretiti Korisnika za svu nastalu štetu.

13.4. Ponuditelj Avant Car smije zahtijevati od Korisnika i svu štetu, odštetu i eventualnu izgubljenu dobit, ako Korisnik nije ništa učinio ili nije poduzeo učinkovite mjere kako bi otklonio pravnu, tehničku ali gospodarsku neupotrebljivost vozila, ili za smanjenu mogućnost korištenja vozila.

13.5. Ponuditelj Avant Car ima u slučaju iz prethodnih stavaka, osim povrata troškova, pravo na isplatu, a Korisnik je to dužan platiti, odštete i eventualne izgubljene dobiti za razdoblje nemogućnosti raspolaganja električnim vozilom »Avant2Go« u svrhu obavljanja usluge »Avant2Go« zbog navedenih razloga.

13.6. Ponuditelj Avant Car ne odgovara za Korisnikovo vlasništvo ili vlasništvo druge osobe koju je ostavio u električnom vozilu »Avant2Go« ili na njemu, bez obzira na to radi li se o uobičajenom vraćanju ili o oduzimanju, u eventualnom zamjenskom vozilu ili u poslovnim prostorima ponuditelja Avant Car. Korisnik se s potpisivanjem Članskog ugovora izričito odriče bilo kakvih zahtjeva koji bi proizlazili iz spomenutih gubitaka i s njime povezanim štetama.

 

14. KVAR ELEKTRIČNOG VOZILA »Avant2Go«

14.1. U slučaju kvara Korisnik je dužan bez odgode obavijestiti Pozivni centar »Avant2Go« na broj 0800 200 201 i postupati u skladu s uputama.

14.2. U slučaju Korisnikovog postupanja protivno odredbama ove točke ili popravka električnog vozila »Avant2Go« "na svoju ruku" ili nastanka kvara na vozilu zbog pogrešnog Korisnikovog korištenja, upravljanja ili vožnje vozila, isti se tereti za troškove otklanjanja odnosno popravka kvara Korisnika.

 

15. INTERVENCIJE NA ELEKTRIČNOM VOZILU »Avant2Go«

15.1. Zabranjene su bilo kakve izmjene, prerade, dorade ili drugi radovi na električnom vozilu »Avant2Go«.

15.2. Korisniku je izričito zabranjeno izvršiti bilo kakve izmjene ili intervencije na mjeračima i elektronskoj ili električnoj opremi vozila.

15.3. U slučaju Korisnikovog postupanja protivno odredbama ove točke Korisnik je ponuditelju Avant Car dužan podmiriti troškove za vraćanje u prvobitno stanje.

15.4. U slučaju štete na električnom vozilu »Avant2Go« ili oštećenja vozila zbog nepoštivanja odredbi te točke Općih uvjeta, Korisnik je dužan nadoknaditi svu tako nastalu štetu i eventualno izgubljenu dobit zbog nemogućnosti pružanja usluga»Avant2Go« s pojedinim električnim vozilom.

 

16. OBVEZE KORISNIKA PRI NASTANKU SLUČAJA ŠTETE

16.1. U slučaju oštećenja (bez obzira na visinu štete), uništenja, zapljene ili krađe električnog vozila »Avant2Go«, ili ako je vozilo uključeno u bilo kakve nezgode, koje bi mogle dovesti do sudskog spora između ponuditelja Avant Car i Korisnika ili između ponuditelja Avant Car i trećih osoba, Korisnik je o tome dužan odmah, još za vrijeme trajanja korištenja, a najkasnije u roku od 1 (jednog) sata (krajnji rok), obavijestiti Pozivni centar »Avant2Go« na broj 0800 200 201 i postupati u skladu s dodatnim uputama.

U slučaju krađe, nesreće odnosno slučaja štete, Korisnik je dužan slučaj odmah prijaviti i policiji.

16.2. Korisnik se obvezuje da će u slučaju bilo koje prometne ili druge nesreće, odnosno štete s električnim vozilom »Avant2Go« štititi interese ponuditelja Avant Car i njegovog osiguravatelja, s time da:

~ će zabilježiti imena i adrese svih uključenih i svjedoka nezgode te registarske brojeve uključenih vozila,

~ pružit će prvu pomoć potencijalnim žrtvama,

~ neće ostaviti oštećeno vozilo sve dok ga ne osigura ili premjesti na sigurno,

~ neće priznati krivnju trećim osobama,

~ će u svakom slučaju odmah pozvati policiju, obavijestiti ih o nesreći, pričekati dolazak i sastavljanje odgovarajućeg službenog zapisnika o nesreći te uzeti kopiju predmetnog zapisnika,

~ će detaljno ispuniti europsko izvješće o nezgodi, izraditi skici i dati svoju izjavu, koju će odmah dostaviti ponuditelju Avant Car.

16.3. Korisnik je dužan u slučaju štetnog događaja, bez obzira na to radi li se o djelomičnoj šteti ili potpunom uništenju vozila odnosno otuđenju vozila, osigurati sve dokaze o događaju i prikupiti dokumentaciju o štetnom događaju, potrebnu za podnošenjem odštetnog zahtjeva.

Za propuštanje dužnosti prema ovoj točci Korisnik je odštetno odgovoran ponuditelju Avant Car, koji može osim stvarne štete i odštete prema vlastitom odabiru protiv Korisnika ostvarivati i prijevremeni raskid Članskog ugovora sa svim posljedicama prijevremenog prekida iz razloga na strani Korisnika.

16.4. U slučaju nastanka štetnog događaja Korisnik ima pravo na besplatni prijevoz iz mjesta nesreće ili zamjenu vozila ili zamjensko vozilo ili bilo koju drugu naknadu, samo u slučaju da te troškove pokriva osiguranje i ako je to u skladu s odredbama Članskog ugovora.

16.5. Ako na strani osiguravatelja isplaćena odšteta ili osiguranje nije dovoljno za plaćanje cjelokupne štete, ili ako osiguravatelj odbije isplatu osiguranja ili odštete iz razloga za koje nije odgovoran ponuditelj Avant Car, Korisnik je ponuditelju Avant Car dužan platiti razliku do stvarne štete i izgubljene dobiti koja mu je nastala, pri čemu se izgubljena dobit obračunava po cijeni dnevnog najma takvog vozila za svaki dana nemogućnosti korištenja prema važećem Cjeniku. U slučajevima osiguranja za koje osiguravajuće društvo ocijeni da je odgovornost za cjelokupnu štetu na Korisniku, osiguravajuće društvo može ostvariti regresni zahtjev izravno prema Korisniku.

 

17. POKRIVANJE OSIGURANJA I ŠTETA

17.1. Svako pojedino električno vozilo »Avant2Go« je osigurano u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i općim uvjetima osiguravatelja, evidentnima iz police osiguranja za pojedino električno vozilo »Avant2Go«, koje je u izvorniku na uvid kod ponuditelja Avant Car, te u opsegu dogovorenim s Članskim ugovorom (sklapanje kasko osiguranja, odbitna franšiza).

17.2. Bez obzira na stvarno sklopljeno osiguranje pojedinog električnog vozila »Avant2Go«, Korisnik je dužan ponuditelju Avant Car nadoknaditi svaku eventualnu štetu na pojedinom električnom vozilu i / ili opremi u sljedećim slučajevima:

~ kada električno vozilo »Avant2Go« vozilo ima kasko osiguranje s odbitnom franšizom, potonja tereti Korisnika,

~ oštećenje unutrašnjosti vozila, guma, brisača i antene te oštećenja na podvozju vozila in drugih oštećenja vozila i opreme koja nisu pokrivena od strane osiguravatelja,

~ ako je Korisnik štetu izazvao pod utjecajem alkohola, droga, drugih narkotika ili lijekova odnosno drugih psihoaktivnih tvari, čije se korištenje tijekom vožnje odnosno upravljanja i korištenja motornih vozila ne savjetuje odnosno je zabranjeno,

~ ako je Korisnik izazvao štetu namjerno ili iz zbog nepažnje,

~ ako Korisnik u trenutku nastanka štete nije imao važeću vozačku dozvolu,

~ ako je šteta nastala izvan područja Republike Hrvatske, bez obzira na krivnju Korisnika,

~ ako je došlo do štete zbog drugih povreda odredbi 5. točke Ograničenja korištenja električnog vozila »Avant2Go« ili korištenja vozila u suprotnosti s odredbama Ugovorne dokumentacije,

~ ako je Korisnik pobjegao s mjesta nesreće, bez obzira na krivnju,

~ u drugim slučajevima koje osiguravatelj ne pokriva ili koji prelaze limit osigurateljnog pokrića i slično, bez obzira na krivnju Korisnika,

~ u slučaju neuspješne tužbe protiv trećih osoba, uključujući sve štete, troškove i pristojbe.

17.3. Korisnik je odgovoran ponuditelju Avant Car i za štetu koju su izazvale treće osobe u trenutka kada ga terete rizici, povezani s električnim vozilom »Avant2Go«, odnosno njegovim korištenjem, bez obzira na krivnju, smisleno uzimajući u obzir navedene odredbe. Korisnik također u cijelosti pokriva odštetne zahtjeve trećih osoba koje ne pokriva osiguravatelj. Prilikom nastanka većih slučajeva štete u jednom razdoblju osiguranja Korisnika tereti i malus.

17.4. Električno vozilo »Avant2Go« je osigurano je samo za vrijeme trajanja Članskog ugovora. Nakon isteka valjanosti Članskog ugovora, ponuditelj Avant Car ne odgovara za prometne nesreće ili druga oštećenja, otuđenje ili uništenje vozila, te se iste smatraju Korisnikovom osobnim stvarima te je Korisnik dužan platiti svu moguću štetu, bez obzira na stvarno osiguranje vozila.

17.5. Samo ponuditelj Avant Car ima pravo ostvarivati odštetne zahtjeve u slučaju štete. Ako naknada za osiguranje / odšteta nije dovoljna za pokrivanje ukupne štete, koju je pretrpio ponuditelj Avant Car, Korisnik je dužan nadoknaditi svu štetu u roku od 8 (osam) dana nakon obavijesti ponuditelja Avant Car putem elektroničke pošte na e-mail adresu Korisnika. U onim osigurateljnim slučajevima za koje osiguravajuće društvo ocijeni da odgovornost za cjelokupnu štetu snosi Korisnik, osiguravajuće društvo je ono koje ostvaruje regresni zahtjev izravno prema Korisniku.

 

 

 

 

18. UVAŽAVANJE PROMETNIH PROPISA

18.1. Korisnik je odgovoran i preuzima sve obveze koje bi proizašle iz nepridržavanja prometnih propisa, nepravilnog parkiranja ili drugih povreda propisa prilikom korištenja električnog vozila »Avant2Go« i za svu po toj osnovi nastalu štetu.

18.2. Korisnik se obvezuje da će sve moguće mandatne i druge kazne za prekršaje, počinjene s električnim vozilom »Avant2Go« za vrijeme trajanja korištenja, podmiriti sam, bez posredovanja ponuditelja Avant Car, a ukoliko to ne bude moguće, na svakodobni poziv zajedno s pripadajućim troškovima. Ta Korisnikova odgovornost traje i nakon prestanka Članskog ugovora, odnosno Ugovora o korištenju na daljinu, ako kazne odnosno štete proizlaze iz razdoblja kada je Korisnik električno vozilo »Avant2Go« imao u korištenju.

 

19. RASKID UGOVORA

Korisnik ima pravo bez otkaznog roka raskinuti Članski ugovor koji je sklopljen na daljinu ili izvan poslovnih prostora Ponuditelja Avant car, u skladu sa sljedećim odredbama:

19.1. Korisnik ima pravo bez navođenja razloga, u 14 dana raskinuti Članski ugovor, sklopljenog osobnom ovjerom Korisnika, ako je Članski ugovor sklopljen na daljinu putem digitalnog potpisa ili izvan poslovnih prostora Ponuditelja Avant car, uzimajući u obzir odredbe članaka od broja 72. do broja 79. Zakona o zaštiti potrošača. Otkazni rok istječe u roku od 14 dana od dana sklapanja Ugovora o članstvu.

19.2. Za ostvarivanje prava na raskid Članskog ugovora, Korisnik mora sa nedvosmislenom izjavom obavijestiti Ponuditelja Avant Car (tvrtka Avant car d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, e-mail adresa: support@avant2go.hr, telefon: 0800 200 201) o svojoj odluci o raskidu Članskog ugovora bilo e-mailom na gorne navedenu e-mail adresu ili pismenim putem preporučenom pošiljkom. U tu svrhu korisnik može prema potrebi koristiti priloženi obrazac za povlačenje uzorka. U tu svrhu korisnik može neobavezno koristiti priloženi obrazac za raskid Članskog ugovora.

19.3. Za pravovremeni raskid Članskog ugovora dovoljno je da Korisnik prije isteka 14-dnevnog roka za raskid Članskog ugovora, Ponuditelju Avant car na jedan od gore navedenih načina dostavi obavijest o raskidu.

19.4. Ako Korisnik raskine Članski ugovor, Ponuditelj Avant car će vratiti sva primljena plaćanja od Korisnika bez odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o raskidu. Ponuditelj Avant Car će vratiti izvršena plaćanja Korisniku korištenjem istih sredstava plaćanja koje je Korisnik koristio za plaćanje usluga, osim u primjeru izričito drugačijeg pismenog dogovora. Korisnik neće snositi nikakve troškove povezane s povratom uplaćenih iznosa.

19.5. Bez obzira na točku 19.4. Korisnik nema pravo na povrat jednokratne naknade upisnine (registracije). Ako je Korisnik počeo koristiti usluge korištenja električnih vozila "Avant2Go" za vrijeme otkaznog roka, korisnik je dužan platiti Ponuditelju Avant car iznos pruženih usluga.

19.6. Korisnik nema pravo raskinuti Članski ugovor u primjerima, kada Ponuditelj Avant Car u potpunosti ispuni ugovor i počne pružati uslugu Korisniku nakon toga, kada Korisnik daje svoju izričitu suglasnost za to i istovremeno potvrdi da će izvršavanjem Članskog ugovora od strane Ponuditelja Avant Car izgubiti pravo na raskid Članskog ugovora.

19.7. Korisnik ne može raskinuti pojedinačne Ugovore o korištenju vozila sklopljenih na daljinu, osim u slučajevima i na način naveden u točki 7. ovih Općih uvjeta.

 

20. Pravila programa preporuke: „Preporuči i ostvari pogodnosti“

20.1. Kao dio programa preporuke: Preporučiti i ostvariti pogodnosti, Pružatelj usluga Avant Car nudi svim postojećim Korisnicima koji su aktivirali privatni korisnički profil (u daljnjem tekstu: "Postojeći član") mogućnost stjecanja dodatnih pogodnosti u obliku bonova za dijeljenje električnih vozila Avant2Go. Ovaj odjeljak Općih uvjeta utvrđuje posebne uvjete za sudjelovanje u stjecanju pogodnosti i pravila za ostvarivanje pogodnosti.

20.2. Postojeći član može dobiti i koristiti pogodnost na sljedeći način:

- u mobilnoj aplikaciji "Avant2Go" potrebno je odabrati okvir "Preporuči i iskoristi", čime Korisnik pristupa svom jedinstvenom referentnom kodu;

- klikom na gumb "Dijeli" na odabrani način (putem SMS-a, e-maila ili drugog oblika izravne poruke) šalje se poziv željenim fizičkim osobama koje još nisu registrirane u sustav "Avant2Go", navodeći vrijednost pogodnosti (bona) i poveznicu za pristup jedinstvenom referentnom kodu;

- osoba koja primi pozivnicu i jedinstveni referentni kod, registrira se u sustavu "Avant2Go", unese zaprimljeni jedinstveni referentni kod, kupi jedan od paketa iz postojeće ponude, potpiše Ugovor o članstvu i postaje "Avant2Go" članom te dovršava svoju prvu vožnju s električnim vozilom "Avant2Go" (u daljnjem tekstu: "Novi član");

- kada Novi član završi svoju prvu vožnju električnim vozilom „Avant2Go“, postojeći član koji je novom članu dostavio jedinstveni referentni kod i novi član primit će e-poštu s računom za bon i obavijesti o dobivanju ili aktiviranju bona, njegovu vrijednost, kako koristiti i kako nadgledati status bona;

- zaprimljeni bon Član može koristiti isključivo za vožnju električnih vozila "Avant2Go" aktiviranjem opcije "Koristi pogodnost" kao dio postupka rezervacije vozila u aplikaciji, prije nego što klikne na gumb "Rezerviraj vozilo", plaćajući tako vožnju korištenjem bona

20.3. Član može nadgledati status bona u aplikaciji u odjeljku "Pogodnosti" ispod ikone "Novčanik" cijelo vrijeme dok se ne iskoristi puna vrijednost bona ili do datuma isteka. Član može koristiti bon isključivo za dijeljenje električnih vozila "Avant2Go" sve dok se vrijednost ne iskoristi ili, ako je valjanost bona ograničena, do trenutka njegove valjanosti. Vrijednost bona i vrijeme valjanosti bona navedeni su u aplikaciji u odjeljku "Pogodnosti".

20.4. Tijekom trajanja programa preporuke, postojeći član može poslati svoj jedinstveni referentni kod neograničenom broju osoba na gore spomenuti način i na taj način dobiti mogućnost aktiviranja i korištenja nekoliko bonova nakon ispunjavanja gore spomenutih uvjeta.

20.5. Nakon što završi prvu vožnju električnim vozilom "Avant2Go", Novi član dobiva vlastiti jedinstveni referentni kod u aplikaciji s mogućnošću korištenja klikom na gumb „Preporuči i ostvari pogodnost“, te nakon izvršavanja postupka navedenog pod točkom 20.2. ovih Općih uvjeta, stječe pravo aktiviranja novog bona.

20.6. Jedinstveni referentni kod dobiva svaki član koji je fizička osoba, kao i svaki korisnik koji dijeli električna vozila "Avant2Go" na temelju sklopljenog Ugovora o članstvu s pravnom osobom. Potonji, u slučaju dijeljenja jedinstvenog referentnog koda I aktiviranja bona na temelju dovršenog prvog korištenja Novog člana, stječe mogućnost korištenja bona samo ako je potpisao Ugovor o članstvu kao fizička osoba. Nakon prve vožnje Novog člana, aktivirani članovi / korisnici mogu koristiti bon samo za privatne vožnje i isključivo za dijeljenje električnih vozila "Avant2Go".

20.7. Davatelj usluga Avant Car zadržava pravo promjene, nadogradnje ili prekida provedbe programa preporuke u bilo kojem trenutku: "Preporuči i iskoristi pogodnost", kao i nastavak provedbe programa pod izmijenjenim uvjetima, ne dovodeći u pitanje već stečena prava članova 4. točke 20.2. ovih Općih uvjeta. Dakle, u slučaju promjene ili otkazivanja programa preporuke, članovi / korisnici koji su do trenutka uvođenja promjene / otkazivanja već zaprimili aktivni bon, moći će koristiti takav bon u skladu s uvjetima programa preporuke prema kojemu su i ostvarili to pravo.

20.8. Članovi / korisnici mogu zaprimljeni aktivni bon koristiti u iznosu u kojem se izdaje isključivo za vožnje u okviru usluge dijeljenja električnih vozila "Avant2Go". Članovi / korisnici bona ne mogu isti zamijeniti za drugu uslugu sustava "Avant2Go" ili bilo koju drugu uslugu pružatelja usluga Avant Car.

20.9. Članovi / Korisnici ne mogu zahtijevati isplatu vrijednosti bona u gotovini ili putem bankovne transakcije i ne mogu nadoknaditi vrijednost bona neplaćenim naknadama za dijeljenje električnih vozila "Avant2Go" ili drugim nepodmirenim obvezama koje se članu mogu naplatiti u skladu s Ugovorom o članstvu ili Općim uvjetima.

20.10. Pogodnosti bona ne mogu se prenositi između "Avant2Go" korisničkih računa, niti Član može prenijeti bonove na svoj račun "Avant2Go" za dijeljenje električnih vozila u Sloveniji.

20.11. Svaki postojeći član dobiva samo jedan jedinstveni referentni kod i time mogućnost dobivanja bona na temelju dijeljenja tog jedinstvenog referentnog koda. U slučaju da član aktivira jedan ili više dodatnih korisničkih profila, davatelj usluga Avant Car zadržava pravo spriječiti takvog člana da dijeli jedinstveni referentni kod ili onemogućiti aktivaciju i upotrebu vrijednosti bona na svim dodatnim korisničkim profilima.

20.12. Već zaprimljeni ili neiskorišteni bon ne suspendira raskid Ugovora o članstvu od strane pružatelja usluga Avant Car, u skladu s odredbama Ugovora o članstvu i ovim Općim uvjetima. U slučaju raskida Ugovora o članstvu iz bilo kojeg razloga navedenog od strane pružatelja usluga Avant Car ili Člana, član nema pravo zahtijevati isplatu vrijednosti bona.

20.13. Pružatelj usluga Avant Car ne odgovara članovima ili korisnicima za štetu koja im je prouzročena sudjelovanjem u preporučenom programu ili primanjem pogodnosti.

20.14. Program preporuke odnosi se isključivo na uslugu dijeljenja električnih vozila "Avant2Go", pri čemu se kao odgovor na sva ostala pitanja koja nisu izričito određena ovim odjeljkom Općih uvjeta primjenjuju sve ostale odredbe ovih Općih uvjeta ili ugovorene dokumentacije. Program preporuke vrijedi samo za korištenje usluga dijeljenja električnih vozila „Avant2Go“ na teritoriju Republike Hrvatske.

 

21. ZAVRŠNE ODREDBE

21.1. U slučaju nesukladnosti odredbi ovih Općih uvjeta korištenja električnih vozila »Avant2Go« s odredbama Članskog ugovora o korištenju električnih vozila »Avant2Go«, prevladat će odredbe ovih Općih uvjeta.

21.2. Ovi Opći uvjeti društva AVANT CAR d.o.o. stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici ponuditelja Avant Car http://www.avant2go.com/.

21.3. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta stupaju na snagu sljedećeg dana (u 00:00 sati) od objave na internetskoj stranici ponuditelja Avant Car http://www.avant2go.com/ i Mobilnoj aplikaciji »Avant2Go«, pri čemu se za reguliranje odnosa glede korištenja električnoga vozila »Avant2Go«, koji su započeti prije nego što su uvedene izmjene i dopune, primjenjuju odredbe tih uvjeta.

 

AVANT CAR d.o.o.

Zagreb, 1.12.2022.